...
...
Pint Of Science Palmas
Palmas Youtube, Palmas, Tocantins, Palmas Youtube, Brasil
8095 Terça- Pint Of Science Palmas https://pintofscience.com.br/event/tercapalmas 2020-09-08 09-08 08 set 2020 https://pintofscience.com.br/assets/Events-Subsite-13/2020/1__FocusFillWzMzMCwyNTAsInkiLDQwXQ.1.jpg 70 Planeta Terra terra https://pintofscience.com.br/assets/Topics-Subsite-13/topic-earth-white__ScaleHeightWzMwXQ.png 3431 Palmas ["north"] Palmas Youtube, Palmas, Tocantins, Palmas Youtube, Brasil 1 1 1 Esgotado Eventos anteriores
8099 Quarta - Pint Of Science Palmas https://pintofscience.com.br/event/quartapalmas 2020-09-09 09-09 09 set 2020 https://pintofscience.com.br/assets/Events-Subsite-13/2020/2__FocusFillWzMzMCwyNTAsInkiLDM1XQ.2.jpg 71 Civilização e Sociedade sociedade https://pintofscience.com.br/assets/Topics-Subsite-13/topic-society-white__ScaleHeightWzMwXQ.png 3431 Palmas ["north"] Palmas Youtube, Palmas, Tocantins, Palmas Youtube, Brasil 1 1 1 Esgotado Eventos anteriores
8100 Quinta - Pint Of Science Palmas https://pintofscience.com.br/event/quintapalmas 2020-09-10 09-10 10 set 2020 https://pintofscience.com.br/assets/Events-Subsite-13/2020/3__FocusFillWzMzMCwyNTAsInkiLDM5XQ.3.jpg 71 Civilização e Sociedade sociedade https://pintofscience.com.br/assets/Topics-Subsite-13/topic-society-white__ScaleHeightWzMwXQ.png 3431 Palmas ["north"] Palmas Youtube, Palmas, Tocantins, Palmas Youtube, Brasil 1 1 1 Esgotado Eventos anteriores